Publication List by Topics

Hardare Acceleration

 1. Zilong Wang, Layong Luo, Qingsong Ning, Chaoliang Zeng, Wenxue Li, Xinchen Wan, Peng Xie, Tao Feng, Ke Cheng, Xiongfei Geng, Tianhao Wang, Weicheng Ling, Kejia Huo, Pingbo An, Kui Ji, Shideng Zhang, Bin Xu, Ruiqing Feng, Tao Ding, Kai Chen, and Chuanxiong Guo: SRNIC: A Scalable Architecture for RDMA NICs. NSDI 2023.
 2. Chaoliang Zeng, Layong Luo, Qingsong Ning, Yaodong Han, Yuhang Jiang, Ding Tang, Zilong Wang, Kai Chen, and Chuanxiong Guo: FAERY: An FPGA-accelerated Embedding-based Retrieval System. OSDI 2022.
 3. Chaoliang Zeng, Layong Luo, Teng Zhang, Zilong Wang, Luyang Li, Wenchen Han, Nan Chen, Lebing Wan, Lichao Liu, Zhipeng Ding, Xiongfei Geng, Tao Feng, Feng Ning, Kai Chen, and Chuanxiong Guo: Tiara: A Scalable and Efficient Hardware Acceleration Architecture for Stateful Layer-4 Load Balancing. NSDI 2022.

Machine Learning System

 1. Jiamin Li, Hong Xu, Yibo Zhu, Zherui Liu, Chuanxiong Guo, Cong Wang: Lyra: Elastic Scheduling for Deep Learning Clusters. EuroSys 2023.
 2. Tianfeng Liu, Yangrui Chen, Dan Li, Chuan Wu, Yibo Zhu, Jun He, Yanghua Peng, Hongzheng Chen, Hongzhi Chen, Chuanxiong Guo: BGL: GPU-Efficient GNN Training by Optimizing Graph Data I/O and Preprocessing. NSDI 2023.
 3. Hanpeng Hu, Chenyu Jiang, Yuchen Zhong, Yanghua Peng, Chuan Wu, Yibo Zhu, Haibin Lin, Chuanxiong Guo: dPRO: A Generic Performance Diagnosis and Optimization Toolkit for Expediting Distributed DNN Training. MLSys 2022.
 4. Yuchen Jin, Tianyi Zhou, Liangyu Zhao, Yibo Zhu, Chuanxiong Guo, Marco Canini, and Arvind Krishnamurthy: AutoLRS: Automatic Learning-Rate Schedule by Bayesian Optimization on the Fly. ICLR 2021
 5. Yimin Jiang, Yibo Zhu, Chang Lan, Bairen Yi, Yong Cui, Chuanxiong Guo: A Unified Architecture for Accelerating Distributed DNN Training in Heterogeneous GPU/CPU Clusters . OSDI 2020.
 6. Yanghua Peng, Yibo Zhu, Yangrui Chen, Yixin Bao, Bairen Yi, Chang Lan, Chuan Wu, Chuanxiong Guo: A Generic Communication Scheduler for Distributed DNN Training Acceleration. SOSP 2019.
 7. Juncheng Gu, Mosharaf Chowdhury, Kang G. Shin, Yibo Zhu, Myeongjae Jeon, Junjie Qian, Hongqiang Liu, Chuanxiong Guo: Tiresias: A GPU Cluster Manager for Distributed Deep Learning. NSDI 2019.
 8. Yanghua Peng, Yixin Bao, Yangrui Chen, Chuan Wu, Chuanxiong Guo: Optimus: an efficient dynamic resource scheduler for deep learning clusters. EuroSys 2018: 3:1-3:14.

RDMA/RoCEv2

 1. Zilong Wang, Layong Luo, Qingsong Ning, Chaoliang Zeng, Wenxue Li, Xinchen Wan, Peng Xie, Tao Feng, Ke Cheng, Xiongfei Geng, Tianhao Wang, Weicheng Ling, Kejia Huo, Pingbo An, Kui Ji, Shideng Zhang, Bin Xu, Ruiqing Feng, Tao Ding, Kai Chen, and Chuanxiong Guo: SRNIC: A Scalable Architecture for RDMA NICs. NSDI 2023.
 2. Xinhao Kong, Yibo Zhu, Huaping Zhou, Zhuo Jiang, Jianxi Ye, Chuanxiong Guo, and Danyang Zhuo: Collie: Finding Performance Anomalies in RDMA Subsystems. NSDI 2022.
 3. Daehyeok Kim Tianlong Yu, Hongqiang Harry Liu, Yibo Zhu, Jitu Padhye, Shachar Raindel, Chuanxiong Guo, Vyas Sekar, Srinivasan Seshan: FreeFlow: Software-based Virtual RDMA Networking for Containerized Clouds. NSDI 2019.
 4. Shuihai Hu, Yibo Zhu, Peng Cheng, Chuanxiong Guo, Kun Tan, Jitendra Padhye, Kai Chen: Tagger: Practical PFC Deadlock Prevention in Data Center Networks. CoNEXT 2017: 451-463.
 5. Shuihai Hu, Yibo Zhu, Peng Cheng, Chuanxiong Guo, Kun Tan, Jitendra Padhye, Kai Chen: Deadlocks in Datacenter Networks: Why Do They Form, and How to Avoid Them. HotNets 2016: 92-98.
 6. Chuanxiong Guo, Haitao Wu, Zhong Deng, Gaurav Soni, Jianxi Ye, Jitu Padhye, Marina Lipshteyn: RDMA over Commodity Ethernet at Scale. SIGCOMM 2016: 202-215.
 7. Yibo Zhu, Haggai Eran, Daniel Firestone, Chuanxiong Guo, Marina Lipshteyn, Yehonatan Liron, Jitendra Padhye, Shachar Raindel, Mohamad Haj Yahia, Ming Zhang: Congestion Control for Large-Scale RDMA Deployments. SIGCOMM 2015: 523-536.

System and Network Availability

 1. Cheng Tan, Ze Jin, Chuanxiong Guo, Tianrong Zhang, Haitao Wu, Karl Deng, Dongming Bi, Dong Xiang: NetBouncer: Active Device and Link Failure Localization in Data Center Networks. NSDI 2019.
 2. Qiao Zhang, Guo Yu, Chuanxiong Guo, Yingnong Dang, Nick Swanson, Xinsheng Yang, Randolph Yao, Murali Chintalapati, Arvind Krishnamurthy, Thomas E. Anderson: Deepview: Virtual Disk Failure Diagnosis and Pattern Detection for Azure. NSDI 2018: 519-532.
 3. Peng Huang, Chuanxiong Guo, Jacob R. Lorch, Lidong Zhou, Yingnong Dang: Capturing and Enhancing In Situ System Observability for Failure Detection. OSDI 2018: 1-16.
 4. Peng Huang, Chuanxiong Guo, Lidong Zhou, Jacob R. Lorch, Yingnong Dang, Murali Chintalapati, Randolph Yao: Gray Failure: The Achilles' Heel of Cloud-Scale Systems. HotOS 2017: 150-155.
 5. Yanghua Peng, Ji Yang, Chuan Wu, Chuanxiong Guo, Chengchen Hu, Zongpeng Li: deTector: a Topology-aware Monitoring System for Data Center Networks. USENIX Annual Technical Conference 2017: 55-68.
 6. Chuanxiong Guo, Lihua Yuan, Dong Xiang, Yingnong Dang, Ray Huang, David A. Maltz, Zhaoyi Liu, Vin Wang, Bin Pang, Hua Chen, Zhi-Wei Lin, Varugis Kurien: Pingmesh: A Large-Scale System for Data Center Network Latency Measurement and Analysis. SIGCOMM 2015: 139-152.

Data Center Networking

 1. Xinhao Kong, Yibo Zhu, Huaping Zhou, Zhuo Jiang, Jianxi Ye, Chuanxiong Guo, and Danyang Zhuo: Collie: Finding Performance Anomalies in RDMA Subsystems. NSDI 2022.
 2. Shuihai Hu, Yibo Zhu, Peng Cheng, Chuanxiong Guo, Kun Tan, Jitendra Padhye, Kai Chen: Tagger: Practical PFC Deadlock Prevention in Data Center Networks. CoNEXT 2017: 451-463.
 3. Shuihai Hu, Kai Chen, Haitao Wu, Wei Bai, Chang Lan, Hao Wang, Hongze Zhao, Chuanxiong Guo: Explicit Path Control in Commodity Data Centers: Design and Applications. IEEE/ACM Trans. Netw. 24(5): 2768-2781 (2016).
 4. Shuihai Hu, Yibo Zhu, Peng Cheng, Chuanxiong Guo, Kun Tan, Jitendra Padhye, Kai Chen: Deadlocks in Datacenter Networks: Why Do They Form, and How to Avoid Them. HotNets 2016: 92-98.
 5. Chuanxiong Guo, Haitao Wu, Zhong Deng, Gaurav Soni, Jianxi Ye, Jitu Padhye, Marina Lipshteyn: RDMA over Commodity Ethernet at Scale. SIGCOMM 2016: 202-215.
 6. Chuanxiong Guo, Lihua Yuan, Dong Xiang, Yingnong Dang, Ray Huang, David A. Maltz, Zhaoyi Liu, Vin Wang, Bin Pang, Hua Chen, Zhi-Wei Lin, Varugis Kurien: Pingmesh: A Large-Scale System for Data Center Network Latency Measurement and Analysis. SIGCOMM 2015: 139-152.
 7. Yibo Zhu, Haggai Eran, Daniel Firestone, Chuanxiong Guo, Marina Lipshteyn, Yehonatan Liron, Jitendra Padhye, Shachar Raindel, Mohamad Haj Yahia, Ming Zhang: Congestion Control for Large-Scale RDMA Deployments. SIGCOMM 2015: 523-536.
 8. Shuihai Hu, Kai Chen, Haitao Wu, Wei Bai, Chang Lan, Hao Wang, Hongze Zhao, Chuanxiong Guo: Explicit Path Control in Commodity Data Centers: Design and Applications. NSDI 2015: 15-28.
 9. Jiaxin Cao, Chuanxiong Guo, Guohan Lu, Yongqiang Xiong, Yixin Zheng, Yongguang Zhang, Yibo Zhu, Chen Chen, Ye Tian: Datacast: A Scalable and Efficient Reliable Group Data Delivery Service for Data Centers. IEEE Journal on Selected Areas in Communications 31(12): 2632-2645 (2013).
 10. Haitao Wu, Zhenqian Feng, Chuanxiong Guo, Yongguang Zhang: ICTCP: Incast Congestion Control for TCP in Data-Center Networks. IEEE/ACM Trans. Netw. 21(2): 345-358 (2013).
 11. Jiaxin Cao, Rui Xia, Pengkun Yang, Chuanxiong Guo, Guohan Lu, Lihua Yuan, Yixin Zheng, Haitao Wu, Yongqiang Xiong, David A. Maltz: Per-packet load-balanced, low-latency routing for clos-based data center networks. CoNEXT 2013: 49-60.
 12. Kai Chen, Chuanxiong Guo, Haitao Wu, Jing Yuan, Zhenqian Feng, Yan Chen, Songwu Lu, Wenfei Wu: DAC: Generic and Automatic Address Configuration for Data Center Networks. IEEE/ACM Trans. Netw. 20(1): 84-99 (2012).
 13. Haitao Wu, Jiabo Ju, Guohan Lu, Chuanxiong Guo, Yongqiang Xiong, Yongguang Zhang: Tuning ECN for data center networks. CoNEXT 2012: 25-36.
 14. Jiaxin Cao, Chuanxiong Guo, Guohan Lu, Yongqiang Xiong, Yixin Zheng, Yongguang Zhang, Yibo Zhu, Chen Chen: Datacast: a scalable and efficient reliable group data delivery service for data centers. CoNEXT 2012: 37-48.
 15. Guohan Lu, Rui Miao, Yongqiang Xiong, Chuanxiong Guo: Using CPU as a traffic co-processing unit in commodity switches. HotSDN@SIGCOMM 2012: 31-36.
 16. Dan Li, Chuanxiong Guo, Haitao Wu, Kun Tan, Yongguang Zhang, Songwu Lu, Jianping Wu: Scalable and cost-effective interconnection of data-center servers using dual server ports. IEEE/ACM Trans. Netw. 19(1): 102-114 (2011).
 17. Dan Li, Mingwei Xu, Ming-Chen Zhao, Chuanxiong Guo, Yongguang Zhang, Min-You Wu: RDCM: Reliable data center multicast. INFOCOM 2011: 56-60.
 18. Guohan Lu, Chuanxiong Guo, Yulong Li, Zhiqiang Zhou, Tong Yuan, Haitao Wu, Yongqiang Xiong, Rui Gao, Yongguang Zhang: ServerSwitch: A Programmable and High Performance Platform for Data Center Networks. NSDI 2011.
 19. Haitao Wu, Zhenqian Feng, Chuanxiong Guo, Yongguang Zhang: ICTCP: Incast Congestion Control for TCP in data center networks. CoNEXT 2010: 13.
 20. Chuanxiong Guo, Guohan Lu, Helen J. Wang, Shuang Yang, Chao Kong, Peng Sun, Wenfei Wu, Yongguang Zhang: SecondNet: a data center network virtualization architecture with bandwidth guarantees. CoNEXT 2010: 15.
 21. Kai Chen, Chuanxiong Guo, Haitao Wu, Jing Yuan, Zhenqian Feng, Yan Chen, Songwu Lu, Wenfei Wu: Generic and automatic address configuration for data center networks. SIGCOMM 2010: 39-50.
 22. Markus Kliegl, Jason Lee, Jun Li, Xinchao Zhang, David Rincon, Chuanxiong Guo: MSR-TR-2009-140. October 2009. A short version of the paper was published in IEEE Infocom 2010 mini-conference.
 23. Haitao Wu, Guohan Lu, Dan Li, Chuanxiong Guo, Yongguang Zhang: MDCube: a high performance network structure for modular data center interconnection. CoNEXT 2009: 25-36.
 24. Dan Li, Chuanxiong Guo, Haitao Wu, Kun Tan, Songwu Lu: FiConn: Using Backup Port for Server Interconnection in Data Centers. INFOCOM 2009: 2276-2285.
 25. Guohan Lu, Yunfeng Shi, Chuanxiong Guo, Yongguang Zhang: CAFE: a configurable packet forwarding engine for data center networks. PRESTO 2009: 25-30.
 26. Chuanxiong Guo, Guohan Lu, Dan Li, Haitao Wu, Xuan Zhang, Yunfeng Shi, Chen Tian, Yongguang Zhang, Songwu Lu: BCube: a high performance, server-centric network architecture for modular data centers. SIGCOMM 2009: 63-74.
 27. Chuanxiong Guo, Haitao Wu, Kun Tan, Lei Shi, Yongguang Zhang, Songwu Lu: DCell: a scalable and fault-tolerant network structure for data centers. SIGCOMM 2008: 75-86.

Distributed Systems and Cloud Computing

 1. Daehyeok Kim Tianlong Yu, Hongqiang Harry Liu, Yibo Zhu, Jitu Padhye, Shachar Raindel, Chuanxiong Guo, Vyas Sekar, Srinivasan Seshan: FreeFlow: Software-based Virtual RDMA Networking for Containerized Clouds. NSDI 2019.
 2. Gennady Pekhimenko, Chuanxiong Guo, Myeongjae Jeon, Peng Huang, Lidong Zhou: TerseCades: Efficient Data Compression in Stream Processing. USENIX Annual Technical Conference 2018: 307-320.
 3. Yu Wu, Zhizhong Zhang, Chuan Wu, Chuanxiong Guo, Zongpeng Li, Francis C. M. Lau: Orchestrating Bulk Data Transfers across Geo-Distributed Datacenters. IEEE Trans. Cloud Computing 5(1): 112-125 (2017).
 4. Yiming Zhang, Dongsheng Li, Chuanxiong Guo, Haitao Wu, Yongqiang Xiong, Xicheng Lu: CubicRing: Exploiting Network Proximity for Distributed In-Memory Key-Value Store. IEEE/ACM Trans. Netw. 25(4): 2040-2053 (2017).
 5. Linquan Zhang, Shangqi Lai, Chuan Wu, Zongpeng Li, Chuanxiong Guo: Virtualized Network Coding Functions on the Internet. ICDCS 2017: 129-139.
 6. Haowen Tang, Fangming Liu, Guobin Shen, Yuchen Jin, Chuanxiong Guo: UniDrive: Synergize Multiple Consumer Cloud Storage Services. Middleware 2015: 137-148.
 7. Yiming Zhang, Chuanxiong Guo, Dongsheng Li, Rui Chu, Haitao Wu, Yongqiang Xiong: CubicRing: Enabling One-Hop Failure Detection and Recovery for Distributed In-Memory Storage Systems. NSDI 2015: 529-542.
 8. Linquan Zhang, Chuan Wu, Zongpeng Li, Chuanxiong Guo, Minghua Chen, Francis C. M. Lau: Moving Big Data to The Cloud: An Online Cost-Minimizing Approach. IEEE Journal on Selected Areas in Communications 31(12): 2710-2721 (2013).
 9. Linquan Zhang, Chuan Wu, Zongpeng Li, Chuanxiong Guo, Minghua Chen, Francis C. M. Lau: Moving big data to the cloud. INFOCOM 2013: 405-409.
 10. Li Erran Li, Vahid Liaghat, Hongze Zhao, MohammadTaghi Hajiaghayi, Dan Li, Gordon T. Wilfong, Yang Richard Yang, Chuanxiong Guo: PACE: Policy-Aware Application Cloud Embedding. INFOCOM 2013: 638-646.
 11. Yiming Zhang, Chuanxiong Guo, Rui Chu, Guohan Lu, Yongqiang Xiong, Haitao Wu: RAMCube: Exploiting Network Proximity for RAM-Based Key-Value Store. HotCloud 2012.

Mobility

 1. Chuanxiong Guo, Haitao Wu, Kun Tan, Qian Zhang, Jingmin Song, Junfeng Zhou, Christian Huitema, Wenwu Zhu: End-system-based mobility support in IPv6. IEEE Journal on Selected Areas in Communications 23(11): 2104-2117 (2005).
 2. Chuanxiong Guo, Zihua Guo, Qian Zhang, Wenwu Zhu: A seamless and proactive end-to-end mobility solution for roaming across heterogeneous wireless networks. IEEE Journal on Selected Areas in Communications 22(5): 834-848 (2004).
 3. Qian Zhang, Chuanxiong Guo, Zihua Guo, Wenwu Zhu: Efficient mobility management for vertical handoff between WWAN and WLAN. IEEE Communications Magazine 41(11): 102-108 (2003).

Network Security

 1. Nikita Borisov, David Brumley, Helen J. Wang, John Dunagan, Pallavi Joshi, Chuanxiong Guo: Generic Application-Level Protocol Analyzer and its Language. NDSS 2007.
 2. Helen J. Wang, Chuanxiong Guo, Daniel R. Simon, Alf Zugenmaier: Shield: vulnerability-driven network filters for preventing known vulnerability exploits. SIGCOMM 2004: 193-204.
 3. Chuanxiong Guo, Helen J. Wang, Wenwu Zhu: Smart-phone attacks and defenses. Hotnets 2004.

Packet Scheduling

 1. Chuanxiong Guo: Improved Smoothed Round Robin Schedulers for High-Speed Packet Networks. INFOCOM 2008: 906-914.
 2. Chuanxiong Guo: G-3: An O(1) Time Complexity Packet Scheduler That Provides Bounded End-to-End Delay. INFOCOM 2007: 1109-1117.
 3. Chuanxiong Guo, Wenwu Zhu, Zhensheng Zhang, Zhi-Li Zhang: Utilizing the Diversities and Invariants of the Internet to Support Multi-Services. SIGCOMM Asia Workshop 2005.
 4. Chuanxiong Guo: SRR: an O(1) time-complexity packet scheduler for flows in multiservice packet networks. IEEE/ACM Trans. Netw. 12(6): 1144-1155 (2004).
 5. Chuanxiong Guo: SRR: An O(1) time complexity packet scheduler for flows in multi-service packet networks. SIGCOMM 2001: 211-222.

Misc.

 1. Dan Li, Jiong Chen, Chuanxiong Guo, Yunxin Liu, Jinyu Zhang, Zhi-Li Zhang, Yongguang Zhang: IP-Geolocation Mapping for Moderately Connected Internet Regions. IEEE Trans. Parallel Distrib. Syst. 24(2): 381-391 (2013).
 2. Chuanxiong Guo, Yunxin Liu, Wenchao Shen, Helen J. Wang, Qing Yu, Yongguang Zhang: Mining the Web and the Internet for Accurate IP Address Geolocations. INFOCOM 2009: 2841-2845.
 3. Suk-Bok Lee, Sai-Wang Tam, Ioannis Pefkianakis, Songwu Lu, M. Frank Chang, Chuanxiong Guo, Glenn Reinman, Chunyi Peng, Mishali Naik, Lixia Zhang, Jason Cong: A scalable micro wireless interconnect structure for CMPs. MobiCom 2009: 217-228.